• Ekspansja geograficzna

 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

 • Lider w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych

 • Osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na przenosiny na GPW do 2017 roku

Misja firmy

Budowanie wartości przedsiębiorstwa w branży ochrony środowiska

Ochrona środowiska

Jesteśmy po to, aby kształtować oraz rozwiązywać problemy środowiskowe. Rozwiążemy Państwa problemy związane z ochroną środowiska poprzez sporządzanie dokumentacji projektowych, obsługę formalno-prawną oraz realizację zadań takich jak: opracowanie projektów oraz wykonawstwo makroniwelacji i porządkowania terenów, opracowanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.

Zagospodarowanie odpadów

Kierunki specjalizacji: odpady poprocesowe pochodzące z oczyszczalni ścieków oraz UPS. Przeważającą część wytwarzanych odpadów przemysłowych można wykorzystać w różnych gałęziach gospodarki. Podstawowym filarem działalności Geotrans S.A. jest dysponowanie decyzjami administracyjnymi w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów. Oferujemy kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach od 02 01 01 do 20 03 07.

Rekultywacja Terenów

Przywracanie terenom niekorzystanie przekształconym ich naturalnego, pierwotnego charakteru. Świadczone przez Nas usługi obejmują: opracowanie projektu rekultywacji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie etapów rekultywacji technicznej i biologicznej. Fundamentalnym założeniem naszej oferty jest wykonanie zadania przy znacznie mniejszym obciążeniu finansowym jednostki zarządzającej składowiskiem, niż w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia „siłami własnymi”.

Spółka

 • Zarząd
 • Rada nadzorcza
 • Akcjonariat
 • Strategia
 • Walne zgromadzenie
 • Dokumenty korporacyjne

PREZES ZARZADU - PRZEMYSŁAW WEREMCZUK

Przedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku.Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp zoo i Eco Ventures sp zoo kontroluje spółkę). Uprzednio przewodniczący rady nadzorczej Geotrans S.A.

PROKURENT - DOMINIKA SMOLIKOWSKA

Pełni funkcję dyrektora operacyjnego spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów). Posiada 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.

TOMASZ MAŚLANKA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Finanse i Bankowość). Ukończył także studia na anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim. Od kwietnia 2014 roku Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o.

BOGDAN WEREMCZUK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, posiada przeszło 30-letnią praktykę w zakresie prowadzenia biznesu, głównie w obszarze handlu detalicznego oraz hurtowego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości. Obecnie akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej One Debt Partners S.A. oraz udziałowiec w spółce Weremczuk sp. j., BoArt sp. z o.o. oraz BoArt sp. z o.o. sp.k. Pan Bogdan Weremczuk jest ojcem Pana Przemysława Weremczuka, który poprzez Eco Ventures sp. z o.o. posiada pośrednio powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

JOLANTA MAŚLANKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej. Prowadziła własną działalność gospodarczą od 1993 do 2006 roku. Większościowy udziałowiec oraz Prezes Zarządu Arkady sp. z o.o. od września 2009 roku.

MARCIN NOWICKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, od 7 lat związany z rynkiem kapitałowym. Zdobywał doświadczenie współpracując z takimi podmiotami jak Skandia czy Generali. Aktualnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ARCHITEKCI ZYSKU zajmuje się nabywaniem akcji bądź udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki pozyskaniu kapitału planują debiut na giełdzie. Prokurent w CHEM-GLAS sp. z o.o. sp. k.

MAŁGORZATA WEREMCZUK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, posiada przeszło 30-letnią praktykę w zakresie prowadzenia biznesu, głównie w obszarze handlu detalicznego oraz hurtowego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości. Obecnie akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej One Debt Partners S.A. oraz udziałowiec Weremczuk Holding sp. z o.o. oraz Weremczuk sp. j. Pani Małgorzata Weremczuk jest matką Pana Przemysława Weremczuka, który poprzez Eco Ventures sp. z o.o. posiada pośrednio powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

W odniesieniu do strategii rozwoju Spółki za lata 2015-2017, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lipca 2015 r., Zarząd przekazuje informacje dotyczące jej realizacji:

 1. Zakończenie z sukcesem dynamicznej ekspansji geograficznej poprzez prowadzenie działalności na obszarze kolejnych województw w kraju;
 2. Rozszerzenie oferty usługowej o zagospodarowanie ubocznych produktów spalania UPS;
 3. Zdobycie pozycji krajowego lidera w zakresie ilościowym/jakościowym/obszaru działania _zgodnie z opinią Zarządu Spółki.

Na poniższym schemacie zaprezentowano etapy ekspansji terytorialnej Geotransu w latach 2013-2017.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje nową strategię rozwoju na lata 2017-2020, której realizacja odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:

 1. Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
 2. Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania UPS,
 3. Koncentracja Zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych,
 4. Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.,
 5. Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln EUR pow . 10 zł/akcja i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności.

W celu uporządkowania informacji strategicznych o Geotrans S.A. w poniższej tabeli zaprezentowano analizę SWOT.

Ekspansja terytorialna Geotrans S.A. w latach 2013-2017

Analiza SWOT Geotrans S.A.

Silne strony

 • Duża znajomość rynku
 • Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów
 • Rozpoznawalna marka
 • Doświadczona kadra pracownicza
 • Stabilni finansowo kontrahenci

Słabe strony

 • Brak zaplecza sprzętowo-terenowego
 • Wysokie koszty transportu
 • Brak środków finansowania nowych przedsięwzięć
 • Brak doświadczenia w nowych gałęziach gospodarki odpadami

Szanse

 • Uzyskanie nowych decyzji na odzysk odpadów
 • Potencjalnie wysoka dynamika przychodów z uwagi na rosnący udział na nowych rynkach regionalnych
 • Rozwój rynku odpadami związany z regulacjami UE
 • Wejście w nowe segmenty zagospodarowania odpadów

Zagrożenia

 • Możliwość wzrostu konkurencji na rynkach regionalnych
 • Zmieniające się przepisy prawne ograniczające możliwości wykorzystania osadów ściekowych
 • Niepewność uzyskania decyzji na odzysk odpadów
 • Niepewność współpracy z konsorcjantami
 • Budowa suszarni osadów przy oczyszczalniach

OPIS

PLIK

WIELKOŚĆ

Regulamin Walnego Zgromadzenia

242.52 KB

Tekst jednolity statutu

134.11 KB

Regulamin Rady Nadzorczej

313.9 KB

Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.

Pliki do pobrania

Akcjonariusz

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Eco Ventures sp. z o.o.

B

2 751 000

2 751 000

55.02%

55.02%

Free Float

A,B

2 249 000

2 249 000

44.98%

44.98%

Suma

A, B

5 000 000

5 000 000

100.00%

100.00%

Historia

Od 8 lat działamy w branży ochrony środowiska.Posiadamy bogate doświadczenie oraz pewnych swojej wiedzy pracowników. Sprawdź jak

 • 2016

  2016 rok rozpoczął się uzyskaniem pozwolenia na zamknięcie kolejnego składowiska odpadów, co otwiera możliwość szybkiego uzyskania pozwolenia na odzysk odpadów. W styczniu również podjęto współpracę z ZGK w Cieszynie, umowa zawarta została na 2 lata. W maju 2016r w drodze przetargu spółka została wyłoniona do obsługi MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania odpadów.

 • 2015

  Od początku 2015 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka podpisała już 12 nowych kontraktów na odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych. Zawarto umowę z firmą Bravet sp. z o.o. w dniu 11 marca 2015 r. na przyjmowanie odpadów od Geotrans S.A. na rekultywację składowiska odpadów w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu Spółka zaczęła prężnie działać na rynku śląskim i małopolskim. W kwietniu 2015 r. podpisano kolejną umowę na rekultywację składowiska odpadów w Międzylesiu na okres pięciu lat. W kolejnym miesiącu podpisano umowę na następne dwa składowiska odpadów do rekultywacji z Gminą Ścinawa. W opisywanym okresie zmienił się Zarząd Spółki i Prezesem Zarządu został Pan Przemysław Weremczuk. W 2015 roku spółka zagospodarowała łącznie około 115 000 ton odpadów z czego 30 000 ton to efekt pracy nowo otwartego w 2015 roku działu UPS (uboczne produkty spalania). Rok 2015 zakończył się podpisaniem w grudniu wieloletniej umowy współpracy z PKN Orlen na zagospodarowanie odpadów poprocesowych.

 • 2014

  W dniu 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Gminą Skoroszyce na rekultywację składowiska odpadów w Chróścinie. Ponownie jak w roku poprzednim zrealizowano dwa ważne kontrakty, tj. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Do końca 2014 r. obsłużono ok. 45 oczyszczalni ścieków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym w ramach zleceń jednorazowych jak również nowych i przedłużonych o kolejne lata kontraktów. Dnia 15 kwietnia 2014 r. Geotrans S.A. kupił od Bioreco sp. z o.o. działki gruntu 225/4 i 225/5 w miejscowości Bielawa, które wcześniej dzierżawiono. Spółka przewiduje przeznaczyć przedmiotowy teren na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2013

  Spółka w 2013 r. zrealizowała łącznie trzydzieści dwie umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano w tym okresie szczególne trzy istotne kontrakty, tj. dwa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. W przedmiotowym okresie zakończona została rekultywacja techniczna składowiska odpadów w Puszynie gm. Korfantów i w Bielawie gm. Długołęka. Dnia 29 kwietnia 2013 r. wydzierżawiono działkę gruntu w Miękini o powierzchni 3 ha na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2012

  Spółka obsługiwała zarówno kontrakty będące kontynuacją z lat ubiegłych jak również pozyskała nowe zlecenia (ok. 19 zleceń) w drodze przetargów. Spośród istotnych umów należy wskazać m.in. umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Krośnicach oraz dwóch umów z Miejską Gospodarką Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy. Podjęto działania zmierzające do przekształcenia Geotrans sp. z o.o. w Geotrans S.A.

 • 2011

  W 2011 r. Geotrans sp. z o.o. koncentrowała się na pozyskaniu klientów oraz realizowaniu z nimi umów, a także dalszej rozbudowie bazy kontrahentów. Pozyskano kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (ok. 16 umów). Ponownie podpisano umowę z Wodociągami i Kanalizacją w Opolu. Zawarto kilka umów dłuższych np. z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. na okres 4 lat oraz z AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Istotnym kontrahentem okazał się Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, gdyż zawarto z nim umowę na czas nieokreślony. Dnia 17 maja 2011 r. wydzierżawiono działkę na czas nieokreślony w Bielawie, gmina Długołęka, obejmującą grunt oznaczony jako składowisko odpadów przemysłowych, a dnia 9 grudnia 2011 r. Geotrans otrzymał od Bioreco sp. z o.o. zlecenie na wykonanie rekultywacji tego składowiska odpadów.

 • 2010

  Spółka uzyskała kolejne decyzje na gospodarowanie odpadami. Pozyskano (głównie w trybie zamówień publicznych) kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (było to ok. 12 umów) m.in. z: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Księginicach, Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kiełczowie oraz Wodociągami i Kanalizacją w Dzierżoniowie sp. z o.o.

 • 2009

  Podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Już w I kwartale 2009 r. zostały zainicjowane pierwsze kontakty handlowe, które zaowocowały zawarciem umów na początku II półrocza 2009 r. Zawarto ok. 10 umów z kontrahentami w zakresie obioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych m.in. z: Wodociągami i Kanalizacją w Opolu sp. z o.o., Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 • 2007

  Powstanie spółki Geotrans Sp. z o.o.

List prezesa

Szanowni Państwo,

w imieniu Geotrans S.A. jako Prezes Zarządu Spółki mam przyjemność przedstawić Państwu raport okresowy podsumowujący działania podjęte przez nasz zespół w IV kwartale 2016 r.

Ostatni kwartał przyniósł nowe kontrakty na usunięcie oraz zagospodarowanie odpadów, tym samym potwierdzając konsekwentnie realizowaną strategię zakładającą osiągnięcie statusu lidera branży. W trakcie IV kw. 2016 r. Spółka była w toku realizacji kilkunastu projektów, z których część realizowana jest w ramach zawiązanych konsorcjów, a pozostała procedowana jest samodzielnie przez Spółkę. W raportowanym kwartale zakończyła się realizacja dwóch projektów, w obu przypadkach realizowanych na zlecenie MPWiK S.A. we Wrocławiu, których wartość kształtowała się na poziomie 0,69 mln zł netto oraz 0,60 mln zł netto. Te i inne realizowane przez Spółkę oraz Spółkę zależną kontrakty przełożyły się na istotny wzrost wyników finansowych Grupy Kapitałowej Geotrans S.A.

IV kw. 2016 r. był dla Spółki oraz całej Grupy Kapitałowej bardzo udanym okresem, podobnie zresztą jak i cały ubiegły rok. Po raz kolejny odnotowaliśmy wzrost wyników finansowych, przychody netto ze sprzedaży na poziomie skonsolidowanym wyniosły w IV kw. 2016 r. 9,11 mln zł co jest wynikiem lepszym od ubiegłorocznego o 266,6% r/r, natomiast zysk operacyjny EBIT wzrósł w raportowanym okresie o 76,7% r/r i wyniósł 0,68 mln zł. W ujęciu całego 2016 r. pozwoliło to na osiągnięcie 30,94 mln zł skonsolidowanych przychodów oraz skonsolidowanego zysku EBIT w kwocie 4,48 mln zł. Dynamika wzrostu wyników finansowych świadczy o bardzo dobrej kondycji finansowej i realizacji prognozy wyniku skonsolidowanego EBIT na poziomie 97,3% zakładanej wartości.

Wyżej wymienione działania nie są oczywiście wszystkimi, jakie realizowaliśmy w trakcie IV kwartału 2016 r. Szersze ich omówienie, a także podsumowanie aktualnej sytuacji finansowej Grupy Kapitałowej znajdą Państwo w dalszej części raportu. Zapraszam do lektury, a także do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. na jej korporacyjnej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.geotranssa.pl.

Z poważaniem,
Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Wyniki finansowe

WARTOŚĆ AKCJI

Geotrans Spółka Akcyjna

Bieżący kurs PLN

3,06

0,33%

Data notowań

25.04.2017

9:42

WARTOŚĆ AKCJI

Dla mediów

Wyniki finansowe 3Q 2016

22.11.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans S.A. - Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B

15 września 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Wyniki finansowe 2Q 2016 r.

18.08.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans podsumowuje udany II kwartał bieżącego roku

11 sierpnia 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans z kolejnym kontraktem na Śląsku

5 lipca 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans przejmuje Kompanię Elektryczną i skokowo zwiększa skalę działalności

14 czerwca 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Zarząd Geotrans S.A. rekomenduje wypłatę dywidendy za 2015 rok w wysokości ponad 55 proc. zysku netto

1 czerwca 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Stockwatch.pl

1.06.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

E-gospodarkaodpadami.pl

1.06.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Parkiet.com

1.06.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans w I kwartale 2016 r. osiągnął ponad 4-krotny wzrost zysk netto

11 maja 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Inwestycje.pl

11.05.2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Informacja o rozstrzygnięciu zapytania ofertowego

30 marca 2016

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Zapytanie ofertowe

22 marca 2016

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Rynek Osadowy Rośnie

19 października 2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

parkiet.com

23.09.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans dywersyfikuje działalność

22 września 2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

inwestor.newseria.pl

15.09.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

srodowisko.abc.com.pl

19.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

portal komunalny.pl

19.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

gpwmedia.pl

18.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

DEBIUT NA RYNKU NEWCONNECT

18.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Nowe kontrakty. Jutro debiut na NewConnect

17 sierpnia 2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

parkiet.com

17.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

gpwmedia.pl

17.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Rekordowe wyniki dobrym prognostykiem. Geotrans zadebiutuje 18 sierpnia na NC

12 sierpnia 2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Wyborcza.biz

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Biznes.newseria.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Newconnector.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Finanse.wp.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Gpwinfosfera.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Forsal.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Biznes.polskaprasa.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Biznespap.pl

12.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans S.A. - Dokument Informacyjny

10.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Logo Geotrans

7.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Gazeta Śląska

21.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Bankier.pl

21.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Naszbiznes24.pl

21.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

TuWroclaw.com

20.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Polska Gazeta Wrocławska

20.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans idzie na NewConnect

15 lipca 2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Debiut na rynku NewConnect

15.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Parkiet.com

15.07.2015 r

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Puls Biznesu

15.07.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Raporty

Publikacja strategii rozwoju Emitenta

2017-04-06

(13/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2017-03-31

(12/2017)

Pobierz załącznik

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym

2017-03-23

(11/2017)

Pobierz załącznik

Otrzymanie wypowiedzenia istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-03-06

(10/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadu ściekowego

2017-02-21

(9/2017)

Pobierz załącznik

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

2017-02-21

(8/2017)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2017-02-21

(7/2017)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie realizacji prognozy finansowej na rok 2016

2017-02-14

(6/2017)

Pobierz załącznik

Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31 stycznia

2017-02-03

(5/2017)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2016 r.

2017-01-31

(4/2017)

Pobierz załącznik

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej oraz realizacji prognozy skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016

2017-01-31

(3/2017)

Pobierz załącznik

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

2017-01-13

(2/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-01-13

(1/2017)

Pobierz załącznik

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-03-15

(4/2017)

Pobierz załącznik

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-02-16

(3/2017)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

2017-02-14

(2/2017)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-10

(1/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2016-12-13

(23/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2016-11-28

(22/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie usunięcia oraz zagospodarowania osadów z klarowania wody

2016-11-18

(21/2016)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.

2016-11-10 12:16:34

(31/2016)

Pobierz załącznik

Uprawomocnienie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-10-18

(20/2016)

Pobierz załącznik

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B do ASO na rynku NewConnect

2016-09-22 12:29:31

(30/2016)

Pobierz załącznik

Prognoza finansowa skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016

2016-09-22

(19/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnych umów podwykonawczych przez spółkę zależną od Emitenta

2016-09-20

(18/2016)

Pobierz załącznik

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B w ASO na rynku NewConnect

2016-09-20 12:12:21

(29/2016)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2016-09-16 13:17:12

(28/2016)

Pobierz załącznik

Wprowadzenie do obrotu akcji serii B Emitenta

2016-09-15 12:16:52

(27/2016)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-09-13

(16/2016)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów...

2016-09-13

(17/2016)

Pobierz załącznik

Odstąpienie od term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-09-06

(15/2016)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2016-08-31 13:55:14

(26/2016)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-08-25 13:51

(14/2016)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-11 11:43:21

(25/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii B do obrotu w ASO

2016-07-28 13:05:28

24/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-11

13/2016

Pobierz załącznik

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-07-06

11/2016

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-05

9/2016

Pobierz załącznik

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2016-07-04

8/2016

Pobierz załącznik

Korekta raportu ESPI 9/2016 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-04

10/2016

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

2016-06-30 16:19:01

(23/2016)

Pobierz załącznik

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

2016-06-30 15:52:58

(22/2016)

Pobierz załącznik

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-30 15:42:20

(21/2016)

Pobierz załącznik

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2016-06-22 14:06:12

(20/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

2016-06-14 13:27:10

(19/2016)

Pobierz załącznik

Przejęcie spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-14 13:25:48

(18/2016)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-05-31 18:10:51

(17/2016)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31 17:52:18

(16/2016)

Pobierz załącznik

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

2016-05-31 17:48:06

(15/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za 2015 rok

2016-05-31 17:45:42

(14/2016)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31

6/2016

Pobierz załącznik

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-05-25 09:42:14

(13/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-05-18 14:34:48

(12/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-05-11 11:40:56

(11/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-04-29 11:03:20

(10/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2016-03-30 14:43:14

(8/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2016-03-30 14:58:58

(9/2016)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-03-08

(7/2016)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

2/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

3/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

4/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

5/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-02-10

1/2016

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-29 14:52:57

(6/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-01-29 13:06:58

(5/2016)

Pobierz załącznik

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

2016-01-15 17:06

(4/2016)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-15 16:58

(3/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2016-01-05 13:23

(2/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-05 11:25

(1/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy z PKN Orlen S.A. w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2015-12-10 19:07:17

(21/2015)

Pobierz załącznik

Podjęcie działań w kierunku realizacji inwestycji budowy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych

2015-11-27 18:50:44

(20/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 14:03:23

(19/2015)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 12:00:54

(18/2015)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-11-18

3/2015

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-11-16 11:08:35

(17/2015)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

2015-11-04 17:47:29

(16/2015)

Pobierz załącznik

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

2015-10-30 21:21:10

(15/2015)

Pobierz załącznik

Uruchomienie nowego działu Emitenta w zakresie zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych

2015-09-21 17:41:21

(14/2015)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-09-21

2/2015

Pobierz załącznik

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI

2015-09-18

1/2015

Pobierz załącznik

Pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi złożonej przez Emitenta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

2015-09-17 14:17:27

(13/2015)

Pobierz załącznik

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2015-08-19 14:06:01

(12/2015)

Pobierz załącznik

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na dzień 18 sierpnia 2015 r.

2015-08-13 16:10:18

(11/2015)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2015-08-12 00:07:41

10/2015

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2015-08-10 13:55:41

(9/2015)

Pobierz załącznik

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

2015-08-07 19:56:48

(8/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-08-06 11:35:15

(7/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

2015-07-21 15:02:11

(6/2015)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

2015-07-17 16:06

(5/2015)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2015-07-10 16:07:36

(2/2015)

Pobierz załącznik

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki

2015-07-10 16:10:40

(4/2015)

Pobierz załącznik

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2015-07-10 16:10:40

(3/2015)

Pobierz załącznik

Kalendarium

Wydarzenie:

Data:

Jednostkowy i skonsolidowany raport roczny za rok 2016

31 maja 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

14 lutego 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2017 roku

14 listopada 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2017 roku

14 sierpnia 2017 r.

Jednostkowy i skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2017 roku

15 maja 2017 r.

Kontakt

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Kobierzycka 20 BA
52-315 Wrocław
 • +48 71 339 99 53
 • +48 71 719 91 55
 • http://blueoak.pl/

Siedziba

Geotrans Spółka Akcyjna

Kobierzycka 20BA
52-315 Wrocław
 • +48 71 339 99 53
 • +48 71 339 99 53
 • http://geotrans.com.pl/

Animator Rynku

DOM MAKLERSKI BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
 • +48 33 812-84-40
 • +48 33 812 84 42
 • http://www.bdm.com.pl/

Kontakt dla inwestorów

Inner Corp Sp. z o.o.

Wilcza 46
00-679 Warszawa
 • +48 516 091 124
 • http://innervalue.pl/

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, zapytaj o ofertę.

Formularz kontaktowy