Misja firmy

Budowanie wartości przedsiębiorstwa w branży ochrony środowiska

Ochrona środowiska

Jesteśmy po to, aby kształtować oraz rozwiązywać problemy środowiskowe. Rozwiążemy Państwa problemy związane z ochroną środowiska poprzez sporządzanie dokumentacji projektowych, obsługę formalno-prawną oraz realizację zadań takich jak: opracowanie projektów oraz wykonawstwo makroniwelacji i porządkowania terenów, opracowanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.

Zagospodarowanie odpadów

Kierunki specjalizacji: odpady poprocesowe pochodzące z oczyszczalni ścieków oraz UPS. Przeważającą część wytwarzanych odpadów przemysłowych można wykorzystać w różnych gałęziach gospodarki. Podstawowym filarem działalności Geotrans S.A. jest dysponowanie decyzjami administracyjnymi w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów. Oferujemy kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach od 02 01 01 do 20 03 07.

Rekultywacja Terenów

Przywracanie terenom niekorzystanie przekształconym ich naturalnego, pierwotnego charakteru. Świadczone przez Nas usługi obejmują: opracowanie projektu rekultywacji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie etapów rekultywacji technicznej i biologicznej. Fundamentalnym założeniem naszej oferty jest wykonanie zadania przy znacznie mniejszym obciążeniu finansowym jednostki zarządzającej składowiskiem, niż w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia „siłami własnymi”.

Spółka

PREZES ZARZADU - PRZEMYSŁAW WEREMCZUK

Przedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku.Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp zoo i Eco Ventures sp zoo kontroluje spółkę). Uprzednio przewodniczący rady nadzorczej Geotrans S.A.

PROKURENT - DOMINIKA SMOLIKOWSKA

Pełni funkcję dyrektora operacyjnego spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów). Posiada 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.

TOMASZ MAŚLANKA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Finanse i Bankowość). Ukończył także studia na anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim. Od kwietnia 2014 roku Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o.

MONIKA MANKIEWICZ – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Menedżer średniego szczebla. Ukończone studia podyplomowe z Zarządzania Sprzedażą, Negocjacji Handlowych oraz Psychologii Społecznej. Praca na stanowiskach Młodszego Kupca w Żabka Polska SA, Kierownika Rejonowego w Jeronimo Martins Dystrybucja, Kierownika Krajowego ds. Handlu w Black Red White S.A. oraz Dyrektor Domu Mody Peek&Cloppenburg. Doświadczenie w negocjacjach handlowych, zarządzaniu zespołami sprzedażowymi do 80 osób, budowaniu i przekształcaniu struktur handlowych.

JOLANTA MAŚLANKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej. Prowadziła własną działalność gospodarczą od 1993 do 2006 roku. Większościowy udziałowiec oraz Prezes Zarządu Arkady sp. z o.o. od września 2009 roku.

MARCIN NOWICKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, od 7 lat związany z rynkiem kapitałowym. Zdobywał doświadczenie współpracując z takimi podmiotami jak Skandia czy Generali. Aktualnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ARCHITEKCI ZYSKU zajmuje się nabywaniem akcji bądź udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki pozyskaniu kapitału planują debiut na giełdzie. Prokurent w CHEM-GLAS sp. z o.o. sp. k.

ADRIAN GRZESIAK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Menedżer, od 2013 do dziś jest Dyrektorem Finansowym, Członkiem Zarządu oraz udziałowcem w Dolnośląskiej Grupie Konsultingowo-Finansowej Sp. z o.o.

Akcjonariusz

Seria akcji

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Eco Ventures sp. z o.o.

B

3 000 000

3 000 000

60.00%

60.00%

Free Float

A,B

2 000 000

2 000 000

40.00%

40.00%

Suma

A, B

5 000 000

5 000 000

100.00%

100.00%

W przyjętej strategii rozwoju Spółka zakłada ekspansję geograficzną na kolejne województwa w Polsce centralnej oraz północnej. Strategia rozwoju zostanie zrealizowana poprzez osiągnięcie następujących celów:

 1. Zdobycie pozycji krajowego lidera w segmencie zagospodarowania osadu ściekowego;
 2. Zaistnienie w kolejnych segmentach zagospodarowania odpadów przemysłowych;
 3. Osiągnięcie kapitalizacji Spółki pozwalającej na debiut na rynku regulowanym GPW.

Geotrans nie wyklucza rozwoju przez fuzje i przejęcia w regionach, w których Spółka nie jest obecna usługowo. Przyjęta strategia będzie realizowana przez Emitenta w latach 2015-2017.

Na poniższym schemacie zaprezentowano etapy ekspansji terytorialnej Geotransu w latach 2013-2017.

W 2015 roku Geotrans prowadzi działalność na obszarze województw: dolnośląskiego, opolskiego, śląskiego, małopolskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Na koniec 2017 r. Spółka planuje współpracę również z odbiorcami z województwa: świętokrzyskiego, łódzkiego, mazowieckiego, kujawskopomorskiego, zachodniopomorskiego oraz pomorskiego.

Działalność Spółki oraz jej otoczenie cechuje szereg pozytywnych elementów mających wpływ na dalsze jego funkcjonowanie oraz możliwości rozwoju. Jednocześnie w Spółce oraz jej otoczeniu istnieją czynniki mające istotny wpływ na potencjalne pogorszenie sytuacji. W celu uporządkowania informacji strategicznych o Geotrans S.A. w poniższej tabeli zaprezentowano analizę SWOT.

Ekspansja terytorialna Geotrans S.A. w latach 2013-2017

Analiza SWOT Geotrans S.A.

Silne strony

 • Duża znajomość rynku
 • Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów
 • Rozpoznawalna marka
 • Doświadczona kadra pracownicza
 • Stabilni finansowo kontrahenci

Słabe strony

 • Brak zaplecza sprzętowo-terenowego
 • Wysokie koszty transportu
 • Brak środków finansowania nowych przedsięwzięć
 • Brak doświadczenia w nowych gałęziach gospodarki odpadami

Szanse

 • Uzyskanie nowych decyzji na odzysk odpadów
 • Potencjalnie wysoka dynamika przychodów z uwagi na rosnący udział na nowych rynkach regionalnych
 • Rozwój rynku odpadami związany z regulacjami UE
 • Wejście w nowe segmenty zagospodarowania odpadów

Zagrożenia

 • Możliwość wzrostu konkurencji na rynkach regionalnych
 • Zmieniające się przepisy prawne ograniczające możliwości wykorzystania osadów ściekowych
 • Niepewność uzyskania decyzji na odzysk odpadów
 • Niepewność współpracy z konsorcjantami
 • Budowa suszarni osadów przy oczyszczalniach

Zarząd spółki Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje w trybie art. 402[1] Kodeksu spółek handlowych, na dzień 30 czerwca 2016 r. na godzinę 13:00 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Tarkowski & Tarkowski Notariusze spółka partnerska z siedzibą we Wrocławiu, ul. Zaolziańska 4, 53-334 Wrocław.
 

Pliki do pobrania

GTS - Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.
GTS - ogłoszenie o zwołaniu ZWZ
GTS - projekty uchwał ZWZ
GTS - struktura kapitału zakładowego
GTS - wzór pełnomocnictwa i instrukcji do głosowania

HISTORIA


Od 8 lat działamy w branży ochrony środowiska.Posiadamy bogate doświadczenie oraz pewnych swojej wiedzy pracowników. Sprawdź jak kształtuje się nasza historia.

 • Obecnie

  2016 rok rozpoczął się uzyskaniem pozwolenia na zamknięcie kolejnego składowiska odpadów, co otwiera możliwość szybkiego uzyskania pozwolenia na odzysk odpadów. W styczniu również podjęto współpracę z ZGK w Cieszynie, umowa zawarta została na 2 lata. W maju 2016r w drodze przetargu spółka została wyłoniona do obsługi MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania odpadów. 

 • 2015

  Od początku 2015 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka podpisała już 12 nowych kontraktów na odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych. Zawarto umowę z firmą Bravet sp. z o.o. w dniu 11 marca 2015 r. na przyjmowanie odpadów od Geotrans S.A. na rekultywację składowiska odpadów w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu Spółka zaczęła prężnie działać na rynku śląskim i małopolskim. W kwietniu 2015 r. podpisano kolejną umowę na rekultywację składowiska odpadów w Międzylesiu na okres pięciu lat. W kolejnym miesiącu podpisano umowę na następne dwa składowiska odpadów do rekultywacji z Gminą Ścinawa. W opisywanym okresie zmienił się Zarząd Spółki i Prezesem Zarządu został Pan Przemysław Weremczuk. W 2015 roku spółka zagospodarowała łącznie około 115 000 ton odpadów z czego 30 000 ton to efekt pracy nowo otwartego w 2015 roku działu UPS (uboczne produkty spalania). Rok 2015 zakończył się podpisaniem w grudniu wieloletniej umowy współpracy z PKN Orlen na zagospodarowanie odpadów poprocesowych.

 • 2014

  W dniu 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Gminą Skoroszyce na rekultywację składowiska odpadów w Chróścinie. Ponownie jak w roku poprzednim zrealizowano dwa ważne kontrakty, tj. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Do końca 2014 r. obsłużono ok. 45 oczyszczalni ścieków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym w ramach zleceń jednorazowych jak również nowych i przedłużonych o kolejne lata kontraktów. Dnia 15 kwietnia 2014 r. Geotrans S.A. kupił od Bioreco sp. z o.o. działki gruntu 225/4 i 225/5 w miejscowości Bielawa, które wcześniej dzierżawiono. Spółka przewiduje przeznaczyć przedmiotowy teren na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2013

  Spółka w 2013 r. zrealizowała łącznie trzydzieści dwie umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano w tym okresie szczególne trzy istotne kontrakty, tj. dwa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. W przedmiotowym okresie zakończona została rekultywacja techniczna składowiska odpadów w Puszynie gm. Korfantów i w Bielawie gm. Długołęka. Dnia 29 kwietnia 2013 r. wydzierżawiono działkę gruntu w Miękini o powierzchni 3 ha na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2012

  Spółka obsługiwała zarówno kontrakty będące kontynuacją z lat ubiegłych jak również pozyskała nowe zlecenia (ok. 19 zleceń) w drodze przetargów. Spośród istotnych umów należy wskazać m.in. umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Krośnicach oraz dwóch umów z Miejską Gospodarką Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy. Podjęto działania zmierzające do przekształcenia Geotrans sp. z o.o. w Geotrans S.A.

 • 2011

  W 2011 r. Geotrans sp. z o.o. koncentrowała się na pozyskaniu klientów oraz realizowaniu z nimi umów, a także dalszej rozbudowie bazy kontrahentów. Pozyskano kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (ok. 16 umów). Ponownie podpisano umowę z Wodociągami i Kanalizacją w Opolu. Zawarto kilka umów dłuższych np. z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. na okres 4 lat oraz z AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Istotnym kontrahentem okazał się Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, gdyż zawarto z nim umowę na czas nieokreślony. Dnia 17 maja 2011 r. wydzierżawiono działkę na czas nieokreślony w Bielawie, gmina Długołęka, obejmującą grunt oznaczony jako składowisko odpadów przemysłowych, a dnia 9 grudnia 2011 r. Geotrans otrzymał od Bioreco sp. z o.o. zlecenie na wykonanie rekultywacji tego składowiska odpadów.

 • 2010

  Spółka uzyskała kolejne decyzje na gospodarowanie odpadami. Pozyskano (głównie w trybie zamówień publicznych) kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (było to ok. 12 umów) m.in. z: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Księginicach, Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kiełczowie oraz Wodociągami i Kanalizacją w Dzierżoniowie sp. z o.o.

 • 2009

  Podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Już w I kwartale 2009 r. zostały zainicjowane pierwsze kontakty handlowe, które zaowocowały zawarciem umów na początku II półrocza 2009 r. Zawarto ok. 10 umów z kontrahentami w zakresie obioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych m.in. z: Wodociągami i Kanalizacją w Opolu sp. z o.o., Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 • 2007

  Powstanie spółki Geotrans Sp. z o.o.

List Prezesa

Szanowni Państwo,

 

Jako Prezes Zarządu Geotrans S.A. mam przyjemność poinformować, iż od II kwartału 2016 r., w wyniku nabycia w dniu 14 czerwca 2016 r. 51% udziałów przedsiębiorstwa Kompania Elektryczna sp. z o.o., Emitent rozpoczyna publikację skonsolidowanych raportów okresowych. Przejęta spółka działa w branży budowalnej i specjalizuje się w zakresie elektryki, automatyki i słabych prądów. Niniejsza transakcja jest ściśle związana z realizacją strategii rozwoju Spółki i została zrealizowana w oparciu o kredyt inwestycyjny.

 

Warto również w tym miejscu powtórzyć informację przedstawioną w komunikacie bieżącym EBI nr 10/2016 oraz w raporcie okresowym za I kwartał 2016 r., iż w dniu 29 kwietnia 2016 r. Geotrans S.A. podpisał term sheet, którego celem było przedstawienie zasadniczych warunków transakcji polegającej na nabyciu akcji, stanowiących od 30,00% do 39,23%, w kapitale zakładowym oraz głosach na Walnym Zgromadzeniu APANET S.A. - spółki prowadzącej działalność w dziedzinie ochrony środowiska na rynku cleantech, skupiającej się na branży systemów sterowania i kontroli zużycia mediów.

 

Kolejnym istotnym wydarzeniem w działalności Grupy Emitenta było otrzymanie od Starostwa Powiatowego w Legnicy decyzji w zakresie przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne w zakresie odzysku R5 i R3 w ramach prac związanych z zamknięciem składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne na działce w gminie Krotoszyce. Przedmiotowa decyzja obowiązuje do dnia 31 grudnia 2018 r. i w ocenie Zarządu Spółki będzie miała pozytywny wpływ na sytuację gospodarczą całej Grupy.

 

Dzięki działaniom Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. w II kwartale 2016 roku odnotowaliśmy wzrost przychodów netto ze sprzedaży o ponad 293% r/r w porównaniu do II kwartału 2015 roku (za II kwartał 2016 r. wyniosły one przeszło 7,80 mln zł, natomiast za II kwartał 2015 r. – ok. 1,98 mln zł). Poprawa wyników finansowych Grupy miała przełożenie również na osiągnięty poziom zysku netto, który w drugim kwartale 2016 r. osiągnął poziom ponad 1,04 mln zł przy wyniku netto ok. 0,68 mln zł w analogicznym okresie 2015 roku (wzrost o przeszło 54% r/r). Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., niniejsze wyniki prezentują się jeszcze korzystniej. Grupa Kapitałowa Spółki w pierwszym półroczu 2016 r. wypracowała przeszło 13,04 mln zł przychodów netto ze sprzedaży, co daje wzrost o blisko 320% w stosunku do pierwszego półrocza 2015 r., kiedy to wyniosły nieco ponad 3,10 mln zł. Skonsolidowany zysk netto w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. osiągnął poziom blisko 2,09 mln zł. W porównaniu do analogicznego okresu roku 2015, kiedy to wynik netto wyniósł ok. 0,93 mln zł, jest to wzrost o niemal 125%.

 

Jednostkowo – Spółka zwiększyła swoje przychody netto ze sprzedaży o przeszło 66%, tj. z blisko 1,99 mln zł uzyskanych od kwietnia do czerwca 2015 r. do ponad 3,3 mln zł osiągniętych w analogicznym okresie roku 2016. Narastająco, w okresie od stycznia do czerwca 2016 r., przychody te wzrosły aż o ok. 175% i wyniosły niemal 8,55 mln zł. Dla porównania – w pierwszym półroczu 2015 r. ukształtowały się one na poziomie blisko 3,11 mln zł. Jednostkowy zysk netto za pierwsze półrocze 2016 r. wyniósł ponad 1,54 mln zł i był o przeszło 66% wyższy od zysku osiągniętego w analogicznym okresie 2015 r., kiedy to wyniósł niemal 0,93 mln zł. Tak wysokie wzrosty, kolejny kwartał z rzędu, świadczą o odpowiednim kierunku działań Spółki w drodze do stania się krajowym liderem w branży zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów przemysłowych.

 

II kwartał 2016 r. to kolejny okres intensywnego rozwoju i realizacji strategii przyjętej przez Grupę Kapitałową Geotrans S.A.. Emitent i jej spółka zależna wkroczyła na ścieżkę długoterminowego wzrostu przychodów, utrzymując wysokomarżowy model biznesowy. Więcej informacji na temat aktywności podejmowanych przez Grupę w miesiącach kwiecień-czerwiec 2016 r. zostało zaprezentowanych w punkcie 4 niniejszego dokumentu. Zapraszam do lektury, a także do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat Grupy Kapitałowej Geotrans S.A. na jej korporacyjnej stronie internetowej znajdującej się pod adresem www.geotranssa.pl.

 

Z poważaniem,

Przemysław Weremczuk

Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Wyniki finansowe

WARTOŚĆ AKCJI

Geotrans Spółka Akcyjna

Bieżący kurs PLN

3,91

0,26 %

Data notowań

7.10.2016

9:44

WARTOŚĆ AKCJI

Dla mediów

Pap.pl

1.06.2016 r.

Stooq.pl

20.05.2016 r.

Forsal.pl

12.08.2015 r.

Stooq.pl

12.08.2015 r.

Raporty

Prognoza finansowa skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016

2016-09-22

(19/2016)

Zawarcie istotnych umów podwykonawczych przez spółkę zależną od Emitenta

2016-09-20

(18/2016)

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B do ASO na rynku NewConnect

2016-09-22 12:29:31

(30/2016)

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B w ASO na rynku NewConnect

2016-09-20 12:12:21

(29/2016)

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2016-09-16 13:17:12

(28/2016)

Wprowadzenie do obrotu akcji serii B Emitenta

2016-09-15 12:16:52

(27/2016)

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2016-08-31 13:55:14

(26/2016)

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów...

2016-09-13

(17/2016)

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-09-13

(16/2016)

Odstąpienie od term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-09-06

(15/2016)

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-08-25 13:51

(14/2016)

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-11

13/2016

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-07-11

12/2016

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-07-06

11/2016

Korekta raportu ESPI 9/2016 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-04

10/2016

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-05

9/2016

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2016-07-04

8/2016

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31

6/2016

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

5/2016

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

4/2016

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

3/2016

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-11 11:43:21

(25/2016)

Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii B do obrotu w ASO

2016-07-28 13:05:28

24/2016

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

2/2016

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-02-10

1/2016

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-11-18

3/2015

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-09-21

2/2015

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI

2015-09-18

1/2015

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

2016-06-30 16:19:01

(23/2016)

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

2016-06-30 15:52:58

(22/2016)

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-30 15:42:20

(21/2016)

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2016-06-22 14:06:12

(20/2016)

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

2016-06-14 13:27:10

(19/2016)

Przejęcie spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-14 13:25:48

(18/2016)

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-05-31 18:10:51

(17/2016)

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31 17:52:18

(16/2016)

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

2016-05-31 17:48:06

(15/2016)

Raport okresowy za 2015 rok

2016-05-31 17:45:42

(14/2016)

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-05-25 09:42:14

(13/2016)

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-05-18 14:34:48

(12/2016)

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-05-11 11:40:56

(11/2016)

Zawarcie term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-04-29 11:03:20

(10/2016)

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2016-03-30 14:58:58

(9/2016)

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2016-03-30 14:43:14

(8/2016)

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-03-08

(7/2016)

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-29 14:52:57

(6/2016)

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-01-29 13:06:58

(5/2016)

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

2016-15-01 17:06

(4/2016)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-15-01 16:58

(3/2016)

Zawarcie aneksu do istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2016-01-05 13:23

(2/2016)

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-05 11:25

(1/2016)

Zawarcie istotnej umowy z PKN Orlen S.A. w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2015-12-10 19:07:17

(21/2015)

Podjęcie działań w kierunku realizacji inwestycji budowy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych

2015-11-27 18:50:44

(20/2015)

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 14:03:23

(19/2015)

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 12:00:54

(18/2015)

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-11-16 11:08:35

(17/2015)

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

2015-11-04 17:47:29

(16/2015)

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

2015-10-30 21:21:10

(15/2015)

Uruchomienie nowego działu Emitenta w zakresie zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych

2015-09-21 17:41:21

(14/2015)

Pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi złożonej przez Emitenta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

2015-09-17 14:17:27

(13/2015)

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2015-08-19 14:06:01

(12/2015)

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na dzień 18 sierpnia 2015 r.

2015-08-13 16:10:18

(11/2015)

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2015-08-10 13:55:41

(9/2015)

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

2015-08-07 19:56:48

(8/2015)

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-08-06 11:35:15

(7/2015)

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2015-08-12 00:07:41

10/2015

Zawarcie istotnej umowy na zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

2015-07-21 15:02:11

(6/2015)

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

2015-07-17 16:06

(5/2015)

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki

2015-07-10 16:12:33

(4/2015)

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2015-07-10 16:10:40

(3/2015)

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2015-07-10 16:07:36

(2/2015)

Kalendarium

Wydarzenie:

Data:

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2016 r.

10 listopada 2016 r.

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2016 r.

11 sierpnia 2016 r.

Jednostkowy raport okresowy za 2015 r.

31 maja 2016 r.

Jednostkowy raport okresowy za I kwartał 2016 r.

11 maja 2016 r.

Jednostkowy raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

29 stycznia 2016 r.

Jednostkowy raport okresowy za III kwartał 2015 r.

12 listopada 2015 r.

Jednostkowy raport okresowy za II kwartał 2015 r.

12 sierpnia 2015 r.

Kontakt

Siedziba

Geotrans Spółka Akcyjna

Kobierzycka 20BA
52-315 Wrocław
 • +48 71 339 99 53
 • +48 71 339 99 53
 • http://geotrans.com.pl/

Kontakt dla inwestorów

Inner Corp Sp. z o.o.

Wilcza 46
00-679 Warszawa
 • +48 516 091 124
 • http://innervalue.pl/

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Kobierzycka 20 BA
52-315 Wrocław
 • +48 71 339 99 53
 • +48 71 719 91 55
 • http://blueoak.pl/

Animator Rynku

DOM MAKLERSKI BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
 • +48 33 812-84-40
 • +48 33 812 84 42
 • http://www.bdm.com.pl/

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, zapytaj o ofertę.

Formularz kontaktowy