• Ekspansja geograficzna

 • Wzrost wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy

 • Lider w segmencie zagospodarowania ustabilizowanych osadów ściekowych

 • Osiągnięcie kapitalizacji pozwalającej na przenosiny na GPW

Misja firmy

Budowanie wartości przedsiębiorstwa w branży ochrony środowiska

Ochrona środowiska

Jesteśmy po to, aby kształtować oraz rozwiązywać problemy środowiskowe. Rozwiążemy Państwa problemy związane z ochroną środowiska poprzez sporządzanie dokumentacji projektowych, obsługę formalno-prawną oraz realizację zadań takich jak: opracowanie projektów oraz wykonawstwo makroniwelacji i porządkowania terenów, opracowanie raportów oddziaływania planowanych przedsięwzięć na środowisko, sporządzanie wniosków o wydanie decyzji administracyjnych związanych z gospodarowaniem odpadami.

Zagospodarowanie odpadów

Kierunki specjalizacji: odpady poprocesowe pochodzące z oczyszczalni ścieków, kompost nienormowany oraz UPS. Przeważającą część wytwarzanych odpadów przemysłowych można wykorzystać w różnych gałęziach gospodarki. Podstawowym filarem działalności Geotrans S.A. jest dysponowanie decyzjami administracyjnymi w zakresie zbierania oraz przetwarzania odpadów. Oferujemy kompleksowy odbiór i zagospodarowanie odpadów o kodach od 02 01 01 do 20 03 07.

Rekultywacja Terenów

Przywracanie terenom niekorzystanie przekształconym ich naturalnego, pierwotnego charakteru. Świadczone przez Nas usługi obejmują: opracowanie projektu rekultywacji, uzyskanie stosownych decyzji administracyjnych oraz przeprowadzenie etapów rekultywacji technicznej i biologicznej. Fundamentalnym założeniem naszej oferty jest wykonanie zadania przy znacznie mniejszym obciążeniu finansowym jednostki zarządzającej składowiskiem, niż w przypadku realizacji przedmiotowego przedsięwzięcia „siłami własnymi”.

Spółka

 • Zarząd
 • Rada nadzorcza
 • Akcjonariat
 • Strategia
 • Walne zgromadzenie
 • Dokumenty korporacyjne

PREZES ZARZADU - PRZEMYSŁAW WEREMCZUK

Przedsiębiorca, Absolwent Akademii Leona Koźmińskiego (Finanse i Bankowość) oraz Szkoły Głównej Handlowej (Zarządzanie Wartością Przedsiębiorstw). Z rynkiem kapitałowym związany od 2006 roku.Pośrednio główny akcjonariusz Geotrans S.A. (poprzez Weremczuk Holding sp zoo i Eco Ventures sp zoo kontroluje spółkę). Uprzednio przewodniczący rady nadzorczej Geotrans S.A.

PROKURENT - DOMINIKA SMOLIKOWSKA

Pełni funkcję dyrektora operacyjnego spółki. Absolwentka Politechniki Wrocławskiej na wydziale Inżynierii Środowiska (specjalność: Zaopatrzenie w Wodę, Unieszkodliwianie Ścieków i Odpadów). Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w szeroko rozumianej inżynierii środowiska, zarówno w gospodarce odpadami jak i wodno-ściekowej.

TOMASZ MAŚLANKA - CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu (Finanse i Bankowość). Ukończył także studia na anglojęzycznym kierunku Master Studies in Finance. Doświadczenie zawodowe zdobywał w centrali Narodowego Banku Polskiego oraz pracując we Wrocławskim Domu Maklerskim. Od kwietnia 2014 roku Prezes oraz właściciel Certus Investment sp. z o.o. Od maja 2015 r. Prezes oraz właściciel Torro Investment sp. z o.o.

BOGDAN WEREMCZUK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, posiada przeszło 30-letnią praktykę w zakresie prowadzenia biznesu, głównie w obszarze handlu detalicznego oraz hurtowego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości. Obecnie akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej One Debt Partners S.A. oraz udziałowiec w spółce Weremczuk sp. j., BoArt sp. z o.o. oraz BoArt sp. z o.o. sp.k. Pan Bogdan Weremczuk jest ojcem Pana Przemysława Weremczuka, który poprzez Eco Ventures sp. z o.o. posiada pośrednio powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

JOLANTA MAŚLANKA – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, absolwentka Wyższej Szkoły Handlowej. Prowadziła własną działalność gospodarczą od 1993 do 2006 roku. Większościowy udziałowiec oraz Prezes Zarządu Arkady sp. z o.o. od września 2009 roku.

MARCIN NOWICKI – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, od 7 lat związany z rynkiem kapitałowym. Zdobywał doświadczenie współpracując z takimi podmiotami jak Skandia czy Generali. Aktualnie w ramach prowadzonej działalności gospodarczej ARCHITEKCI ZYSKU zajmuje się nabywaniem akcji bądź udziałów małych i średnich przedsiębiorstw, które dzięki pozyskaniu kapitału planują debiut na giełdzie. Prokurent w CHEM-GLAS sp. z o.o. sp. k.

MAŁGORZATA WEREMCZUK – CZŁONEK RADY NADZORCZEJ

Przedsiębiorca, posiada przeszło 30-letnią praktykę w zakresie prowadzenia biznesu, głównie w obszarze handlu detalicznego oraz hurtowego. Ponadto posiada doświadczenie zdobyte w ramach prowadzenia własnej działalności inwestycyjnej w branży nieruchomości. Obecnie akcjonariusz oraz członek Rady Nadzorczej One Debt Partners S.A. oraz udziałowiec Weremczuk Holding sp. z o.o. oraz Weremczuk sp. j. Pani Małgorzata Weremczuk jest matką Pana Przemysława Weremczuka, który poprzez Eco Ventures sp. z o.o. posiada pośrednio powyżej 5% na Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

W odniesieniu do strategii rozwoju Spółki za lata 2015-2017, zamieszczonej w Dokumencie Informacyjnym z dnia 23 lipca 2015 r., Zarząd przekazuje informacje dotyczące jej realizacji:

 1. Zakończenie z sukcesem dynamicznej ekspansji geograficznej poprzez prowadzenie działalności na obszarze kolejnych województw w kraju;
 2. Rozszerzenie oferty usługowej o zagospodarowanie ubocznych produktów spalania UPS;
 3. Zdobycie pozycji krajowego lidera w zakresie ilościowym/jakościowym/obszaru działania _zgodnie z opinią Zarządu Spółki.

Na poniższym schemacie zaprezentowano etapy ekspansji terytorialnej Geotransu w latach 2013-2017.

Jednocześnie Zarząd Emitenta przekazuje nową strategię rozwoju na lata 2017-2020, której realizacja odbywać się będzie poprzez osiągniecie następujących celów:

 1. Ugruntowanie pozycji krajowego lidera w odbiorze i zagospodarowaniu ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych,
 2. Dalszy rozwój działu zagospodarowania ubocznych produktów spalania UPS,
 3. Koncentracja Zarządu na dalszym wzroście wyników finansowych,
 4. Zmniejszenie zaangażowania w spółkę zależną Kompania Elektryczna sp. z o.o.,
 5. Osiągnięcie kapitalizacji na poziomie co najmniej 12 mln EUR pow . 10 zł/akcja i zbudowanie bazy kapitałowej m.in. przez wypracowane zyski z działalności.

W celu uporządkowania informacji strategicznych o Geotrans S.A. w poniższej tabeli zaprezentowano analizę SWOT.

Ekspansja terytorialna Geotrans S.A. w latach 2013-2017

Analiza SWOT Geotrans S.A.

Silne strony

 • Duża znajomość rynku
 • Posiadane decyzje administracyjne własne oraz konsorcjantów
 • Rozpoznawalna marka
 • Doświadczona kadra pracownicza
 • Stabilni finansowo kontrahenci

Słabe strony

 • Brak zaplecza sprzętowo-terenowego
 • Wysokie koszty transportu
 • Brak środków finansowania nowych przedsięwzięć
 • Brak doświadczenia w nowych gałęziach gospodarki odpadami

Szanse

 • Uzyskanie nowych decyzji na odzysk odpadów
 • Potencjalnie wysoka dynamika przychodów z uwagi na rosnący udział na nowych rynkach regionalnych
 • Rozwój rynku odpadami związany z regulacjami UE
 • Wejście w nowe segmenty zagospodarowania odpadów

Zagrożenia

 • Możliwość wzrostu konkurencji na rynkach regionalnych
 • Zmieniające się przepisy prawne ograniczające możliwości wykorzystania osadów ściekowych
 • Niepewność uzyskania decyzji na odzysk odpadów
 • Niepewność współpracy z konsorcjantami
 • Budowa suszarni osadów przy oczyszczalniach

OPIS

PLIK

WIELKOŚĆ

Regulamin Walnego Zgromadzenia

242.52 KB

Tekst jednolity statutu

183.87 KB

Regulamin Rady Nadzorczej

313.9 KB

Zarząd Geotrans S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Spółka”) podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 29 czerwca 2018 r. oraz informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki nie odstąpiło od żadnego z punktów planowanego porządku obrad, a także że do żadnej z podjętych uchwał nie zgłoszono sprzeciwów.

Pliki do pobrania

Akcjonariusz

Liczba akcji

Liczba głosów

Udział w kapitale zakładowym

Udział w ogólnej liczbie głosów

Eco Ventures sp. z o.o.

2 520 000

2 520 000

50.40%

50.40%

Free Float

1 974 627

1 974 627

39.49%

39.49%

Piotr Nadolski

505 373

505 373

10.11%

10.11%

Suma

5 000 000

5 000 000

100.00%

100.00%

Historia

Od 8 lat działamy w branży ochrony środowiska.Posiadamy bogate doświadczenie oraz pewnych swojej wiedzy pracowników. Sprawdź jak

 • 2019

  Spółka zidentyfikowała nisze rynkowe, w których mogłaby efektywnie lokować posiadane know how.

  Do takich należy świadczenie usług zagospodarowania odpadów w postaci kompostu nienormowanego. To segment branży gospodarki odpadami wykazujący się solidnymi perspektywami wzrostu. Pierwsza znacząca umowa została pozyskana już na początku 2019 r. i opiewała na kwotę 0,45 mln zł, jednak została ona później aneksowana, w wyniku czego wartość przedmiotu umowy wzrosła do 3,70 mln zł.

 • 2018

  W 2018 r. Spółka dynamicznie realizowała założenia strategii rozwoju, prowadzące do ugruntowania pozycji rynkowej jako czołowego uczestnika branży zagospodarowania ustabilizowanych odpadów komunalnych, a także umacniania się w segmencie ubocznych produktów spalania.

  W tym okresie Zarząd Geotrans przyjął także założenia nowej polityki dywidendowej, obejmującej lata 2018-2023. Zakłada ona wypłaty dywidend od 20 do 100% jednostkowego zysku netto za dany rok obrotowy.

 • 2017

  Rok 2017 stanowi kontynuację działań handlowych prowadzonych w 2016r. w zakresie zagospodarowania zarówno osadów ściekowych jak i ubocznych produktów spalania tzn. odpadów energetycznych z grupy „10”. Dzięki intensywnym działaniom operacyjnym udało się rozszerzyć obszar działania o nowe województwa tj. Zachodniopomorskie i Podlaskie, gdzie podpisane zostały nowe kontakty handlowe. Ponadto zagospodarowywane są nowe rodzaje odpadów z grupy „10” w ramach posiadanych przez Spółkę decyzji administracyjnych. Wolumen wszystkich zagospodarowywanych odpadów w roku 2017 powinien być wyższy od wolumenu w roku 2016.

 • 2016

  2016 rok rozpoczął się uzyskaniem pozwolenia na zamknięcie kolejnego składowiska odpadów, co otwiera możliwość szybkiego uzyskania pozwolenia na odzysk odpadów. W styczniu również podjęto współpracę z ZGK w Cieszynie, umowa zawarta została na 2 lata. W maju 2016r w drodze przetargu spółka została wyłoniona do obsługi MPWiK Sp. z o.o. we Wrocławiu w zakresie zagospodarowania odpadów. W grudniu 2016 roku zrealizowaliśmy usługę konserwacji komór starego odżelaziacza wraz z wywozem i zagospodarowaniem osadów z klarowania wody, prace wykonywane były we Wrocławiu w Zakładzie Produkcji Wody. W roku 2016 odebraliśmy i zagospodarowaliśmy w różnych procesach ponad 230 000 ton odpadów.

 • 2015

  Od początku 2015 r. do dnia sporządzenia Dokumentu Informacyjnego Spółka podpisała już 12 nowych kontraktów na odbiór i transport komunalnych osadów ściekowych. Zawarto umowę z firmą Bravet sp. z o.o. w dniu 11 marca 2015 r. na przyjmowanie odpadów od Geotrans S.A. na rekultywację składowiska odpadów w Rudzie Śląskiej. Dzięki temu Spółka zaczęła prężnie działać na rynku śląskim i małopolskim. W kwietniu 2015 r. podpisano kolejną umowę na rekultywację składowiska odpadów w Międzylesiu na okres pięciu lat. W kolejnym miesiącu podpisano umowę na następne dwa składowiska odpadów do rekultywacji z Gminą Ścinawa. W opisywanym okresie zmienił się Zarząd Spółki i Prezesem Zarządu został Pan Przemysław Weremczuk. W 2015 roku spółka zagospodarowała łącznie około 115 000 ton odpadów z czego 30 000 ton to efekt pracy nowo otwartego w 2015 roku działu UPS (uboczne produkty spalania). Rok 2015 zakończył się podpisaniem w grudniu wieloletniej umowy współpracy z PKN Orlen na zagospodarowanie odpadów poprocesowych.

 • 2014

  W dniu 3 czerwca 2014 r. podpisano umowę z Gminą Skoroszyce na rekultywację składowiska odpadów w Chróścinie. Ponownie jak w roku poprzednim zrealizowano dwa ważne kontrakty, tj. z Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu oraz Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim. Do końca 2014 r. obsłużono ok. 45 oczyszczalni ścieków w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów, w tym w ramach zleceń jednorazowych jak również nowych i przedłużonych o kolejne lata kontraktów. Dnia 15 kwietnia 2014 r. Geotrans S.A. kupił od Bioreco sp. z o.o. działki gruntu 225/4 i 225/5 w miejscowości Bielawa, które wcześniej dzierżawiono. Spółka przewiduje przeznaczyć przedmiotowy teren na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2013

  Spółka w 2013 r. zrealizowała łącznie trzydzieści dwie umowy w zakresie odbioru, transportu i zagospodarowaniu odpadów w trybie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Podpisano w tym okresie szczególne trzy istotne kontrakty, tj. dwa z Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim i Miejskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji we Wrocławiu. W przedmiotowym okresie zakończona została rekultywacja techniczna składowiska odpadów w Puszynie gm. Korfantów i w Bielawie gm. Długołęka. Dnia 29 kwietnia 2013 r. wydzierżawiono działkę gruntu w Miękini o powierzchni 3 ha na czas nieokreślony z przeznaczeniem na prowadzenie działalności w zakresie gospodarowania odpadami.

 • 2012

  Spółka obsługiwała zarówno kontrakty będące kontynuacją z lat ubiegłych jak również pozyskała nowe zlecenia (ok. 19 zleceń) w drodze przetargów. Spośród istotnych umów należy wskazać m.in. umowę z Zakładem Usług Komunalnych w Krośnicach oraz dwóch umów z Miejską Gospodarką Komunalna sp. z o.o. w Oleśnicy. Podjęto działania zmierzające do przekształcenia Geotrans sp. z o.o. w Geotrans S.A.

 • 2011

  W 2011 r. Geotrans sp. z o.o. koncentrowała się na pozyskaniu klientów oraz realizowaniu z nimi umów, a także dalszej rozbudowie bazy kontrahentów. Pozyskano kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (ok. 16 umów). Ponownie podpisano umowę z Wodociągami i Kanalizacją w Opolu. Zawarto kilka umów dłuższych np. z Miejskimi Wodociągami i Kanalizacją w Kędzierzynie-Koźlu sp. z o.o. na okres 4 lat oraz z AQUA S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej. Istotnym kontrahentem okazał się Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Jelczu-Laskowicach, gdyż zawarto z nim umowę na czas nieokreślony. Dnia 17 maja 2011 r. wydzierżawiono działkę na czas nieokreślony w Bielawie, gmina Długołęka, obejmującą grunt oznaczony jako składowisko odpadów przemysłowych, a dnia 9 grudnia 2011 r. Geotrans otrzymał od Bioreco sp. z o.o. zlecenie na wykonanie rekultywacji tego składowiska odpadów.

 • 2010

  Spółka uzyskała kolejne decyzje na gospodarowanie odpadami. Pozyskano (głównie w trybie zamówień publicznych) kolejne umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów (było to ok. 12 umów) m.in. z: Gminnym Zakładem Usług Komunalnych w Księginicach, Zakładem Usług Komunalnych sp. z o.o. w Kiełczowie oraz Wodociągami i Kanalizacją w Dzierżoniowie sp. z o.o.

 • 2009

  Podjęcie decyzji o rozszerzeniu zakresu działalności przedsiębiorstwa w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów. Już w I kwartale 2009 r. zostały zainicjowane pierwsze kontakty handlowe, które zaowocowały zawarciem umów na początku II półrocza 2009 r. Zawarto ok. 10 umów z kontrahentami w zakresie obioru i zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych m.in. z: Wodociągami i Kanalizacją w Opolu sp. z o.o., Wałbrzyskim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o.

 • 2007

  Powstanie spółki Geotrans Sp. z o.o.

List prezesa

Szanowni Akcjonariusze,

w imieniu Geotrans S.A., jako Prezes Zarządu Spółki, mam przyjemność przedstawić Państwu raport podsumowujący działania podjęte przez nasz zespół w III kwartale 2019 roku, a także omówieniem w jaki sposób nasza aktywność przełożyła się na wyniki finansowe tego okresu oraz całej minionej części 2019 r.
Miniony kwartał był dla Spółki kolejnym ważnym krokiem w realizacji przyjętej strategii rozwoju. Pomimo braku spektakularnych wydarzeń jesteśmy, jako zespół Geotrans S.A., na najlepszej drodze w ugruntowaniu pozycji Spółki jako jednego z liderów branży gospodarki odpadami w kraju, czego najbardziej widocznym przejawem są oczywiście wyniki finansowe, które kolejny kwartał z rzędu prezentują się bardzo dobrze.

W samym III kw. 2019 r. odnotowanych zostało ok. 7,68 mln zł przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, co jest wynikiem o 153% r/r lepszym niż w analogicznym okresie roku poprzedniego. Po minionych trzech kwartałach 2019 r. wynik tej kategorii w rachunku zysków i strat Geotrans S.A. wynosi już 19,76 mln zł i tym samym już po zaledwie 9 miesiącach bieżącego roku wartość przychodów Spółki przekroczyła kwotę odnotowaną w całym 2018 roku, podobnie sytuacja wygląda w zakresie wyniku operacyjnego Spółki oraz wyniku netto. Zysk operacyjny Geotrans S.A. za okres I-III kw. 2019 r. wynosi 6,31 mln zł, natomiast zysk netto 4,92 mln zł.

To, jak przedstawiają się rezultaty finansowe Spółki pozwala na spoglądanie w przyszłość z dużym optymizmem. Należy jednak pamiętać, że stanowią one jedynie prezentację tego, co z perspektywy prowadzonego biznesu jest najważniejsze, czyli ustawicznego wzrostu skali prowadzonej działalności. Mamy tego świadomość i swoje aktywności staramy się koncentrować przede wszystkim na pozyskiwaniu nowych kontraktów oraz utrzymaniu dobrych relacji z obecnymi partnerami. W III kw. 2019 r. Spółka pozyskała dwa kontrakty znaczącej wartości na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprocesowych, a po zakończeniu raportowanego okresu do dnia publikacji niniejszego raportu okresowego do Spółki wpłynęły kolejne dwie umowy tego typu. Trzy z pozyskanych w ostatnim czasie kontraktów dotyczą realizacji usług w zakresie ustabilizowanych komunalnych osadów ściekowych, natomiast jedna z nich odpadów poprocesowych w postaci ubocznych produktów spalania (UPS), powstałych wskutek wapniowych metod odsiarczania.

Na okres III kw. 2019 r. przypadł również dzień wypłaty dywidendy dla akcjonariuszy, której wartość ostatecznie wyniosła 0,20 zł na jedną akcję. Z uwagi na obecną, bardzo dobrą sytuację finansową Spółki, na kwotę tę złożyła się wypłata z zysku za 2018 rok, powiększona dodatkowo o środki przeniesione z kapitału zapasowego. Wyrażamy nadzieję, że takie działania są dla obecnych akcjonariuszy oraz potencjalnych inwestorów sygnałem wskazującym, że długoterminowe związanie się z Geotrans S.A. będzie dla nich dobrą decyzją.

Podsumowując - nie ustajemy w realizacji naszych ambitnych planów i mamy nadzieję, że IV kw. 2019 r. również zaliczyć będziemy mogli do udanych. Zapraszam do lektury, a także do zapoznania się z aktualnymi informacjami na temat Geotrans S.A. na jej korporacyjnej stronie internetowej www.geotranssa.pl.

Z poważaniem,
Przemysław Weremczuk
Prezes Zarządu Geotrans S.A.

Wyniki finansowe

Dla mediów

Gazeta Giełdy Parkiet

02.12.2019 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Wyniki finansowe 3Q 2019

08.11.2019 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans S.A. - Dokument Informacyjny sporządzony na potrzeby wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B

15 września 2016 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Geotrans S.A. - Dokument Informacyjny

10.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Logo Geotrans

7.08.2015 r.

Pobierz załącznik Zobacz źródło

Raporty

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał wraz z załącznikiem

13.08.2020

(38/2020)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

13.08.2020

(14/2020)

Pobierz załącznik

Oferta zakupu akcji spółki Geotrans S.A.

30.06.2020

(25/2020)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

03.01.2020

(2/2020)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

03.01.2020

(1/2020)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

25.11.2019

(18/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania ubocznych produktów spalania

28.10.2019

(17/2019)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane dane finansowe za III kwartał 2019 r.

18.10.2019

(16/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

2019.10.07

(15/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

17.09.2019

(14/2019)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane dane finansowe za I półrocze 2019 r.

23.07.2019

(13/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

03.07.2019

(12/2019)

Pobierz załącznik

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

28.06.2019

(11/2019)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

31.05.2019

(10/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego

30.04.2019

(9/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

23.04.2019

(8/2019)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

29.03.2019

(7/2019)

Pobierz załącznik

Podpisanie umowy istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych w postaci kompostu nienormowanego

27.03.2019

(6/2019)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

21.03.2019

(5/2019)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 10 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

22.02.2019

(4/2019)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane dane finansowe za IV kw. 2018 r.

07.02.2019

(3/2019)

Pobierz załącznik

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego wartość należności

07.02.2019

(2/2019)

Pobierz załącznik

Podpisanie umów istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów poprocesowych

16.01.2019

(1/2019)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – przekroczenie progu 5 procent udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki

22.11.2018

(20/2018)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

19.11.2018

(19/2018)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

19.11.2018

(18/2018)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

15.10.2018

(17/2018)

Pobierz załącznik

Przyjęcie przez Zarząd Emitenta polityki dywidendowej na lata 2018 - 2023

03.10.2018

(16/2018)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych

13.08.2018

(15/2018)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów paleniskowych

01.08.2018

(14/2018)

Pobierz załącznik

Odstąpienie przez Eco Ventures sp. z o.o. od sprzedaży akcji Emitenta

01.08.2018

(13/2018)

Pobierz załącznik

Informacja w związku z ofertą sprzedaży akcji Emitenta otrzymaną przez Eco Ventures sp. z o.o.

05.07.2018

(12/2018)

Pobierz załącznik

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 29.06.2018 r.

04.07.2018

(11/2018)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

01.06.2018

(10/2018)

Pobierz załącznik

Przyjęcie przez Eco Ventures sp. z o.o. oferty sprzedaży akcji Emitenta

21.05.2018

(9/2018)

Pobierz załącznik

Powzięcie informacji od Eco Ventures sp. z o.o. o otrzymaniu oferty sprzedaży akcji Spółki

16.05.2018

(8/2018)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

06.04.2018

(7/2018)

Pobierz załącznik

Odstąpienie przez Eco Ventures sp. z o.o. od negocjacji w zakresie nawiązania współpracy ze strategicznym partnerem

13.03.28

(6/2018)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2019 R.

2019-11-08

(11/2019)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2019 R.

2019-08-09

(10/2019)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2018 R.

2019-05-24

(5/2019)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2019 R.

2019-05-10

(4/2019)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA IV KWARTAŁ 2018 R.

2019-02-08

(2/2019)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA III KWARTAŁ 2018 R.

2018-11-12

(12/2018)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA II KWARTAŁ 2018 R.

2018-08-13

(11/2018)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ROCZNY ZA 2017 R.

2018-05-17

(5/2018)

Pobierz załącznik

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2018 R.

2018-05-11

(4/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za III kwartał 2019 r.

08.11.2019

(11/2019)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za II kwartał 2019 r.

09.08.2019

(10/2019)

Pobierz załącznik

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za 2018 rok oraz wypłaty dywidendy

27.06.2019

(9/2019)

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27 czerwca 2019 r.

27.06.2019

(8/2019)

Pobierz załącznik

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

26.06.2019

(7/2019)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

31.05.2019

(6/2019)

Pobierz załącznik

Raport roczny za 2018 rok obrotowy

24.05.2019

(5/2019)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za I kwartał 2019 r.

10.05.2019

(4/2019)

Pobierz załącznik

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018

02.04.2019

(3/2019)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2018 r.

08.02.2019

(2/2019)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2019 r.

21.01.2019

(1/2019)

Pobierz załącznik

Raport okresowy Spółki za III kwartał 2018 r.

12.11.2018

(12/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy Spółki za II kwartał 2018 r.

13.08.2019

(11/2018)

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

02.07.2018

(10/2018)

Pobierz załącznik

Powołanie nowej kadencji Rady Nadzorczej

29.06.2018

(9/2018)

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na ZWZ w dniu 29 czerwca 2018 r.

29.06.2018

(8/2018)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

01.06.2018

(7/2018)

Pobierz załącznik

Raport roczny Spółki za 2017 rok obrotowy

25.05.2018

(6/2018)

Pobierz załącznik

Podpisanie umowy o badanie sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017

17.05.2018

(5/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy Spółki za I kwartał 2018 r.

11.05.2018

(4/2018)

Pobierz załącznik

Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii A do obrotu w ASO

27.02.2018

(3/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r.

08.11.2019 r.

(2/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2017 r. Geotrans Spółka Akcyjna

2018-02-12

(2/2018)

Pobierz załącznik

Przedłużenie negocjacji w zakresie nawiązania współpracy pomiędzy Emitentem a strategicznym partnerem

2018-02-07

(5/2018)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2018 r. Geotrans Spółka Akcyjna

2018-01-24

(1/2018)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2018-01-15

(4/2018)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-01-12

(3/2018)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2018-01-05

(2/2018)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2018-01-05

(1/2018)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za III kwartał 2017 r.

2017-11-14

(13/2017)

Pobierz załącznik

Informacja o rozpoczęciu przeglądu opcji strategicznych Emitenta

2017-11-07

(30/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do zobowiązania do nierozporządzania akcjami Emitenta przez podmiot dominujący nad Geotrans S.A.

2017-11-07

(29/2017)

Pobierz załącznik

Otrzymanie zamówienia istotnej wartości w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-10-12

(28/2017)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-10-12

(27/2017)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zejście poniżej posiadanego (pośrednio) progu 50% udziału w ogólnej liczbie głosów

2017-10-04

(26/2017)

Pobierz załącznik

Spłata kredytu inwestycyjnego oraz finalizacja sprzedaży spółki Kompania Elektryczna S.A.

2017-09-21

(25/2017)

Pobierz załącznik

Informacja o zaprzestaniu publikacji komunikatów w zakresie uzyskiwanych zezwoleń

2017-08-21

(24/2017)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za II kwartał 2017 r.

2017-08-14

(12/2017)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.

2017-05-05

(5/2017)

Pobierz załącznik

Informacja o wystąpieniu poważnych ograniczeń w sprawowaniu kontroli nad Kompania Elektryczna S.A. w związku z ogłoszeniem upadłości likwidacyjnej

2017-08-10

(23/2017)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za II kw. 2017 r.

2017-08-09

(22/2017)

Pobierz załącznik

Informacja o dokonaniu odpisu aktualizującego z tytułu spadku wartości akcji Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A.

2017-08-09

(21/2017)

Pobierz załącznik

Informacja o złożeniu wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A.

2017-08-01

(20/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie zobowiązania do nierozporządzania akcjami Emitenta przez podmiot dominujący nad Geotrans S.A.

2017-07-20

(19/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych

2017-07-06

(18/2017)

Pobierz załącznik

Lista akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu w dniu 27.06.2017 r.

2017-06-28

(17/2017)

Pobierz załącznik

Warunkowe zbycie akcji spółki zależnej Kompania Elektryczna S.A.

2017-06-09

(16/2017)

Pobierz załącznik

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2016

2017-06-27

(11/2017)

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2017-06-27

(10/2017)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2017-05-31

(15/2017)

Pobierz załącznik

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej

2017-05-08

(14/2017)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2017-05-31

(9/2017)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Emitenta za 2016 rok obrotowy

2017-05-31

(8/2017)

Pobierz załącznik

Jednostkowy raport roczny Spółki za 2016 rok obrotowy

2017-05-31

(7/2016)

Pobierz załącznik

Podpisanie umowy o badanie sprawozdań finansowych za rok obrotowy 2016

2017-05-17

(6/2017)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za I kwartał 2017 r.

2017-05-15

(5/2017)

Pobierz załącznik

Publikacja strategii rozwoju Emitenta

2017-04-06

(13/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2017-03-31

(12/2017)

Pobierz załącznik

Spłata zadłużenia z tytułu kredytu w rachunku bieżącym

2017-03-23

(11/2017)

Pobierz załącznik

Otrzymanie wypowiedzenia istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-03-06

(10/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadu ściekowego

2017-02-21

(9/2017)

Pobierz załącznik

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

2017-02-21

(8/2017)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2017-02-21

(7/2017)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie realizacji prognozy finansowej na rok 2016

2017-02-14

(6/2017)

Pobierz załącznik

Informacja uzupełniająca do raportu bieżącego nr 3/2017 z dnia 31 stycznia

2017-02-03

(5/2017)

Pobierz załącznik

Szacunkowe wybrane jednostkowe dane finansowe za 2016 r.

2017-01-31

(4/2017)

Pobierz załącznik

Istotna informacja dotycząca spółki zależnej oraz realizacji prognozy skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016

2017-01-31

(3/2017)

Pobierz załącznik

Zawiadomienia z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej - zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów

2017-01-13

(2/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2017-01-13

(1/2017)

Pobierz załącznik

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-03-15

(4/2017)

Pobierz załącznik

Zmiany w składzie Rady Nadzorczej

2017-02-16

(3/2017)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za IV kwartał 2016 r.

2017-02-14

(2/2017)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2017 r.

2017-01-10

(1/2017)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów

2016-12-13

(23/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2016-11-28

(22/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie usunięcia oraz zagospodarowania osadów z klarowania wody

2016-11-18

(21/2016)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za III kwartał 2016 r.

2016-11-10 12:16:34

(31/2016)

Pobierz załącznik

Uprawomocnienie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-10-18

(20/2016)

Pobierz załącznik

Wygaśnięcie umowy z Autoryzowanym Doradcą w zakresie wprowadzenia 3.000.000 akcji serii B do ASO na rynku NewConnect

2016-09-22 12:29:31

(30/2016)

Pobierz załącznik

Prognoza finansowa skonsolidowanego zysku operacyjnego EBIT na rok 2016

2016-09-22

(19/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnych umów podwykonawczych przez spółkę zależną od Emitenta

2016-09-20

(18/2016)

Pobierz załącznik

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B w ASO na rynku NewConnect

2016-09-20 12:12:21

(29/2016)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2016-09-16 13:17:12

(28/2016)

Pobierz załącznik

Wprowadzenie do obrotu akcji serii B Emitenta

2016-09-15 12:16:52

(27/2016)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-09-13

(16/2016)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej – zmiana dotychczas posiadanego udziału ponad 33% ogólnej liczby głosów...

2016-09-13

(17/2016)

Pobierz załącznik

Odstąpienie od term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-09-06

(15/2016)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2016-08-31 13:55:14

(26/2016)

Pobierz załącznik

Powiadomienie o transakcjach na akcjach Spółki

2016-08-25 13:51

(14/2016)

Pobierz załącznik

Skonsolidowany raport okresowy za II kwartał 2016 r.

2016-08-11 11:43:21

(25/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie z Blue Oak Advisory sp. z o.o. umowy na świadczenie usług Autoryzowanego Doradcy w celu wprowadzenia akcji serii B do obrotu w ASO

2016-07-28 13:05:28

24/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-07-11

13/2016

Pobierz załącznik

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-07-06

11/2016

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-05

9/2016

Pobierz załącznik

Wykaz akcjonariuszy uprawnionych do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

2016-07-04

8/2016

Pobierz załącznik

Korekta raportu ESPI 9/2016 - Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-07-04

10/2016

Pobierz załącznik

Treść uchwał podjętych na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Geotrans S.A.

2016-06-30 16:19:01

(23/2016)

Pobierz załącznik

Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2015

2016-06-30 15:52:58

(22/2016)

Pobierz załącznik

Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce zależnej Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-30 15:42:20

(21/2016)

Pobierz załącznik

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2016-06-22 14:06:12

(20/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie umowy o kredyt inwestycyjny

2016-06-14 13:27:10

(19/2016)

Pobierz załącznik

Przejęcie spółki Kompania Elektryczna sp. z o.o.

2016-06-14 13:25:48

(18/2016)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-05-31 18:10:51

(17/2016)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31 17:52:18

(16/2016)

Pobierz załącznik

Rekomendacja Zarządu w sprawie podziału zysku za rok 2015

2016-05-31 17:48:06

(15/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za 2015 rok

2016-05-31 17:45:42

(14/2016)

Pobierz załącznik

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Geotrans S.A. wraz z projektami uchwał

2016-05-31

6/2016

Pobierz załącznik

Otrzymanie decyzji administracyjnej w zakresie gospodarowania odpadami

2016-05-25 09:42:14

(13/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-05-18 14:34:48

(12/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za I kwartał 2016 r.

2016-05-11 11:40:56

(11/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie term sheet w sprawie nabycia znaczącego pakietu akcji APANET S.A.

2016-04-29 11:03:20

(10/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do umowy o kredyt w rachunku bieżącym

2016-03-30 14:43:14

(8/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2016-03-30 14:58:58

(9/2016)

Pobierz załącznik

Informacja w zakresie zawartych umów typu lock-up

2016-03-08

(7/2016)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

2/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-03-08

3/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

4/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie z art. 69 Ustawy o ofercie publicznej

2016-03-08

5/2016

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2016-02-10

1/2016

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-29 14:52:57

(6/2016)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za IV kwartał 2015 r.

2016-01-29 13:06:58

(5/2016)

Pobierz załącznik

Zakres stosowanych przez Spółkę zasad Dobrych Praktyk

2016-01-15 17:06

(4/2016)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2016 roku

2016-01-15 16:58

(3/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie aneksu do istotnej umowy w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2016-01-05 13:23

(2/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2016-01-05 11:25

(1/2016)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy z PKN Orlen S.A. w zakresie zagospodarowania odpadów stałych

2015-12-10 19:07:17

(21/2015)

Pobierz załącznik

Podjęcie działań w kierunku realizacji inwestycji budowy zakładu recyklingu tworzyw sztucznych

2015-11-27 18:50:44

(20/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 14:03:23

(19/2015)

Pobierz załącznik

Podpisanie istotnej umowy w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych

2015-11-20 12:00:54

(18/2015)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-11-18

3/2015

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-11-16 11:08:35

(17/2015)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za III kwartał 2015 r.

2015-11-04 17:47:29

(16/2015)

Pobierz załącznik

Zmiana terminu publikacji raportu okresowego za III kwartał 2015 roku

2015-10-30 21:21:10

(15/2015)

Pobierz załącznik

Uruchomienie nowego działu Emitenta w zakresie zagospodarowania odpadów i surowców przemysłowych

2015-09-21 17:41:21

(14/2015)

Pobierz załącznik

Zawiadomienie o transakcjach na instrumentach finansowych Spółki w związku z art. 160 Ustawy o obrocie

2015-09-21

2/2015

Pobierz załącznik

UZYSKANIE DOSTĘPU DO SYSTEMU ESPI

2015-09-18

1/2015

Pobierz załącznik

Pozytywny wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w sprawie skargi złożonej przez Emitenta na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu

2015-09-17 14:17:27

(13/2015)

Pobierz załącznik

Wcześniejszy wykup części obligacji objętych przez Emitenta

2015-08-19 14:06:01

(12/2015)

Pobierz załącznik

Wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na dzień 18 sierpnia 2015 r.

2015-08-13 16:10:18

(11/2015)

Pobierz załącznik

Raport okresowy za II kwartał 2015 r.

2015-08-12 00:07:41

10/2015

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii B na rynku NewConnect

2015-08-10 13:55:41

(9/2015)

Pobierz załącznik

Wprowadzenie akcji serii B do obrotu na rynku NewConnect

2015-08-07 19:56:48

(8/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na świadczenie usług rekultywacji

2015-08-06 11:35:15

(7/2015)

Pobierz załącznik

Zawarcie istotnej umowy na zagospodarowanie ubocznych produktów spalania

2015-07-21 15:02:11

(6/2015)

Pobierz załącznik

Harmonogram publikacji raportów okresowych w 2015 r.

2015-07-17 16:06

(5/2015)

Pobierz załącznik

Złożenie wniosku o wprowadzenie do obrotu na rynku NewConnect

2015-07-10 16:07:36

(2/2015)

Pobierz załącznik

Rejestracja w KRS zmiany siedziby Spółki

2015-07-10 16:10:40

(4/2015)

Pobierz załącznik

Rejestracja zmian w Statucie Spółki

2015-07-10 16:10:40

(3/2015)

Pobierz załącznik

Kalendarium

Wydarzenie:

Data:

Jednostkowy raport roczny za rok 2018

24 maja 2019 r.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku

8 listopada 2019 r.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku

9 sierpnia 2019 r.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku

10 maja 2019 r.

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku

8 lutego 2019 r.

Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2017 roku

12 lutego 2018 r.

Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2018 roku

11 maja 2018 r.

Jednostkowy raport roczny za rok 2017

25 maja 2018 r.

Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2018 roku

13 sierpnia 2018 r.

Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2018 roku

12 listopada 2018 r.

Kontakt

Autoryzowany Doradca

Blue Oak Advisory sp. z o.o.

Al. Kasztanowa 3a-5
53-125 Wrocław
 • (+48) 71 307 36 24
 • (+48) 71 719 91 55
 • http://blueoak.pl/

Siedziba

Geotrans Spółka Akcyjna

ul. Zwycięska 20a/303
53-033 Wrocław
 • +48 572-916-776
 • +48 572-916-776
 • http://geotrans.com.pl/

Animator Rynku

DOM MAKLERSKI BDM S.A.

ul. Stojałowskiego 27
43-300 Bielsko-Biała
 • +48 33 812-84-40
 • +48 33 812 84 42
 • http://www.bdm.com.pl/

Kontakt dla inwestorów

Geotrans Spółka Akcyjna

ul. Zwycięska 20a/303
53-033 Wrocław
 • +48 572-916-776
 • +48 572-916-776

Napisz do nas

Zadaj nam pytanie, zapytaj o ofertę.

Formularz kontaktowy